REGULAMIN ŚWIADCZENIA
USŁUG CATERINGOWYCH

[POBIERZ PDF]

MODERN CATERING PAWEŁ BEREZA

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
Regulamin świadczenia usług cateringowych – MODERN CATERING (dalej: „Regulamin”) określa warunki świadczenia usług cateringowych polegających na przygotowywaniu oraz dostarczeniu posiłków oraz napoi (dalej: „Usługi podstawowe”), a także usług dodatkowych (dalej: „Usługi dodatkowe”) polegających na organizowaniu oprawy oraz obsłudze przyjęć, bankietów, konferencji, szkoleń, koktajli, oraz innych imprez, oraz wypożyczaniu sprzętu do obsługi w/w imprez (dalej: „Imprezy”) przez usługodawcę – MODERN CATERING PAWEŁ BEREZA z siedzibą w Krakowie przy ul. Żółkiewskiego 26/3, 31-539 Kraków, numer NIP: 6251681348, REGON: 121131257, (dalej „Organizator”) na rzecz usługobiorców (dalej: „Klienci”).
Regulamin określa warunki świadczenia Usług przez Organizatora, w szczególności sposób oraz warunki składania, zmiany i odwoływania zamówień, warunki realizacji zamówień oraz sposób zapłaty. Klient zobowiązany jest zapoznać się z postanowieniami niniejszego Regulaminu, każdorazowo załączanego do oferty Organizatora. Przyjęcie oferty przez Klienta stanowi akceptację niniejszego Regulaminu stanowiącego wzorzec umowy w rozumieniu art. 384 kodeksu cywilnego. Postanowienia Regulaminu są wiążące dla Stron umów o świadczenie usług cateringowych (dalej: „Umowa”) zawieranych pomiędzy Organizatorem a Klientem na podstawie zamówień składanych przez Klienta Organizatorowi.
§ 2. PRZEDMIOT UMOWY
Organizator zobowiązuje się do świadczenia Usług na rzecz Klienta na podstawie zamówień składanych przez Klienta w sposób i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, w zamian, za co Klient zobowiązuje się do zapłaty określonego Umową Wynagrodzenia.
Organizator zobowiązuje się przy realizowaniu Usług dokładać należytej staranności wynikającej z profesjonalnego charakteru prowadzonej działalności.
Klient zobowiązuje się do współdziałania z Organizatorem w zakresie, jaki okaże się konieczny do należytego i satysfakcjonującego dla Klienta zrealizowania Usługi, w szczególności zobowiązuje się udzielać Dostawcy niezbędnych informacji, a także udostępniać lokal lub inne wskazane w zamówieniu miejsce realizacji Usługi w zakresie i czasie niezbędnym do należytego przygotowania oraz zrealizowania Usługi.
§ 3. ZAMÓWIENIA
Klient zainteresowany zamówieniem Usług świadczonych przez Organizatora wystąpi do Organizatora z zapytaniem wskazując:
przedmiot zamówienia – rodzaj oraz ilość zamawianej Usługi, charakter Imprezy wraz z ewentualnym szczegółowym określeniem preferencji dotyczących rodzajów zamawianych posiłków, w tym potraw i napoi, dekoracji oraz oprawy Imprezy.
miejsce realizacji zamówienia: dokładne wskazanie adresu lokalu, do którego Usługa ma zostać dostarczona
termin realizacji Usługi: wraz ze wskazaniem dokładnego czasu dostarczenia Usługi. W wypadku zamówień na Usługi świadczone periodycznie, zapytanie powinno ponadto zawierać informacje na temat oczekiwanego harmonogramu świadczenia Usług, wraz ze wskazaniem okresu obowiązywania zamówienia
dane kontaktowe (imię nazwisko / firma Klienta, adres zamieszkania / siedziby, numer telefonu, adres e-mail, dane osoby kontaktowej) celem przekazania przez Organizatora oferty Usługi
W odpowiedzi na zapytanie, o którym mowa w punkcie powyżej, Organizator przedstawi Klientowi swoją ofertę Usługi wraz ze wskazaniem jednostkowej ceny poszczególnych składników proponowanej oferty oraz sumarycznego wynagrodzenia należnego za zaoferowaną Usługę (dalej: Wynagrodzenie). Oferta zostanie przesłana na podany przez Klienta adres poczty e-mail, lub w inny preferowany przez Klienta sposób – pod warunkiem posiadania odpowiednich środków technicznych przez Organizatora.
Oferta złożona przez Organizatora może ulec modyfikacjom zgodnie z ustaleniami dokonanymi przez Strony. Po uzgodnieniu przez Strony wszystkich elementów zaoferowanej Usługi, Organizator złoży Klientowi ostateczną ofertę w sposób określony w punkcie powyżej. Treść ostatecznej oferty powinna również zawierać wszelkie uzgodnione przez Strony odstępstwa od postanowień niniejszego Regulaminu – pod rygorem nieważności.
W wypadku przyjęcia oferty lub ostatecznej oferty złożonej zgodnie z § 3 pkt 2 lub 3 powyżej Klient złoży zamówienie odpowiadające treści przyjętej oferty. W wypadku gdy treść zamówienia złożonego przez Klienta będzie zawierała jakiekolwiek zmiany w stosunku do treści oferty lub ostatecznej oferty, zamówienie takie będzie poczytywane jako nowa oferta i jej przyjęcie jest zależne od potwierdzenia przez Organizatora wprowadzonych zmian.
Złożenie zamówienia stanowiące przyjęcie oferty w rozumieniu prawa cywilnego, może nastąpić najpóźniej:
na 7 dni przed terminem realizacji Usługi – przy Usługach dla > 100 osób
na 5 dni przed terminem realizacji Usługi – przy Usługach dla 100-50 osób
na 3 dni przed terminem realizacji Usługi – przy Usługach dla < 50 osób
Organizator może w ofercie wskazać odpowiednio krótszy termin na złożenie zamówienia z uwagi na większą ilość czasu potrzebą do realizacji określonej w ofercie Usługi.
Złożenie zamówienia po terminie określonym zgodnie z § 3 pkt 5 powyżej będzie bezskuteczne, chyba że Organizator wyraźnie zaakceptuje złożenie zamówienia po tym terminie.
Zamówienia mogą być składane telefonicznie, pocztą e-mail, przesyłką kurierską lub osobiście od poniedziałku do soboty w godzinach od 8.00 do 20.00, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Zamówienia złożone w niedzielę oraz poza powyższymi godzinami pracy uważa się za złożone następnego dnia roboczego o godzinie 8.00. Zamówienia złożone telefonicznie podlegają obowiązkowemu potwierdzeniu, najpóźniej następnego dnia po dniu złożenia zamówienia, pocztą e-mail, w formie pisemnej przesyłką kurierską lub osobiście pod rygorem odmowy wykonania zamówienia. Zamówienia niepotwierdzone w sposób powyższy uważa się za niezłożone.
Klient składający zamówienie pocztą e-mail, zapewnia, iż jest jedynym podmiotem upoważnionym do posługiwania się adresem wskazanym Organizatorowi oraz ponosi ryzyko posłużenia się tym adresem przez osobę nieupoważnioną. Zamówienie złożone przy użyciu przedmiotowego adresu uważa się za złożone przez Klienta lub w jego imieniu i na jego rachunek, zaś Klient ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu oraz przepisów prawa cywilnego w związku z zawartą umową.
Złożenie zamówienia jak również potwierdzenia zamówień złożonych telefonicznie następuje przez odesłanie przyjętej oferty wraz z dopiskiem „zamówienie”, „przyjmuję ofertę” lub innym równoważnym.
Odwołanie zamówienia lub ograniczenie przedmiotu zamówienia może nastąpić wyłącznie w terminach przewidzianych dla składania zamówień. W wypadku odwołania lub ograniczenia przedmiotu zamówienia po tym terminie Klient zapłaci na rzecz Organizatora karę umowną zgodnie z § 5 poniżej.
Rozszerzenie przedmiotu zamówienia może nastąpić nie później niż 2 dni przed terminem realizacji rozszerzonego zamówienia, Organizator poinformuje o tym niezwłocznie w sposób przewidziany dla składania oferty lub telefonicznie. W wypadku odmowy przyjęcia rozszerzonego zamówienia, Klient powiadomi Organizatora, czy odwołuje zamówienie w całości, z zastrzeżeniem zachowania uprawnień Organizatora wynikających z § 5 Regulaminu. W braku odmiennej dyspozycji Klienta, Organizator zrealizuje Usługę zgodnie z pierwotnym zamówieniem.
§ 4. WYNAGRODZENIE – PŁATNOŚCI
Wysokość należnego Wynagrodzenia określa każdorazowo treść oferty lub ostatecznej oferty przyjętej przez Klienta zgodnie ze złożonym zamówieniem. Wynagrodzenie podlega powiększeniu o należny podatek VAT zgodnie z obowiązującymi stawkami.
Klient wniesie zaliczkę w wysokości 30% wartości należnego Wynagrodzenia w wypadku zamówień o wartości przekraczającej 5 000 złotych netto, najpóźniej do 2 – óch dni po złożeniu zamówienia. W terminie 7 dni po otrzymaniu w/w kwoty Organizator wystawi na prośbę klienta zaliczkową fakturę VAT. Brak wpływu zaliczki na konto Organizatora w terminie dwóch dni po otrzymaniu przez niego zamówienia lub nieprzedstawienie dowodu wpłaty w w/w terminie, uprawnia Organizatora do odmowy lub wstrzymania realizacji zamówienia.
Zaliczka podlega zaliczeniu na poczet Wynagrodzenia, a w wypadkach uzasadniających naliczenie kar umownych na podstawie stosownych postanowień niniejszego Regulaminu, także na poczet kar umownych.
Zapłata Wynagrodzenia pomniejszonego o uiszczoną zaliczkę nastąpi na konto bankowe Organizatora numer 15 1140 2017 0000 4202 1105 1978 , w terminie nie późniejszym niż 30 dni od daty przedstawienia Klientowi faktury VAT wystawionej przez Organizatora.
Za opóźnienie w zapłacie Wynagrodzenia lub jego części Klient zapłaci Organizatorowi odsetki ustawowe za zwłokę.
§ 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZA – KARY UMOWNE
Klient zapłaci Organizatorowi karę umowną w wysokości:
30% z Wynagrodzenia należnego za zrealizowanie Usługi objętej zamówieniem – w wypadku odwołania zamówienia przez Klienta na 3 dni przed terminem realizacji Usługi
50% z Wynagrodzenia należnego za zrealizowanie Usługi objętej zamówieniem – w wypadku odwołania zamówienia przez Klienta na 2 dni przed terminem realizacji Usługi
70% z Wynagrodzenia należnego za zrealizowanie Usługi objętej zamówieniem – w wypadku odwołania zamówienia przez Klienta na 1 dzień przed terminem realizacji Usług.
100% z Wynagrodzenia należnego za zrealizowanie Usługi objętej zamówieniem – w wypadku odwołania zamówienia przez Klienta w dniu realizacji Usługi.
Za równoznaczną z odwołaniem zamówienia należy uważać odmowę odbioru Usługi, w tym szczególności niedopuszczenie personelu Organizatora do lokalu wyznaczonego w zamówieniu, jako miejsce realizacji Usługi, a także wszelkie inne działania lub zaniechania ze strony Klienta lub osób, za które Klient ponosi odpowiedzialność, uniemożliwiające lub istotnie utrudniające personelowi Organizatora zrealizowanie Usługi. W wypadku ograniczenia przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem § 3 ust. 10, kary umowne naliczane będą od części Wynagrodzenia należnego za tę część Usługi, z której zrezygnowano.
Zapłata kary umownej nastąpi na konto Organizatora wskazane w § 4 ust. 4 Umowy, w terminie 14 dni od daty doręczenia Klientowi przez Organizatora pisemnego wezwania wskazującego podstawę naliczenia kary umownej.
Za opóźnienie w zapłacie kary umownej lub jej części Klient zapłaci Organizatorowi odsetki ustawowe za zwłokę.
Organizator nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte zrealizowanie Usługi z przyczyn przez niego niezawinionych, a także w wypadku naruszenia przez Klienta obowiązków, o których mowa w § 2 ust. 3.
Klient zobowiązany jest do zwrotu wszelkiego mienia Organizatora udostępnionego mu w związku z realizacją Usługi w tym naczyń, sztućców, dekoracji, z wyjątkiem elementów jednorazowego użytku, w stanie niepogorszonym, niezwłocznie po zrealizowaniu Usługi. Organizator odbierze w/w mienie na własny koszt.
Klient ponosi odpowiedzialność w wypadku zniszczenia lub uszkodzenia jakiegokolwiek mienia Organizatora w trakcie realizacji Usługi, chyba, że do zniszczenia mienia dojdzie wyłącznie z przyczyn zawinionych przez Organizatora lub jego personel.
Organizator powiadomi Klienta o niezwróceniu, zniszczeniu lub uszkodzeniu mienia, o którym mowa w ust. 6 powyżej, doręczając mu stosowną notę obciążeniową określającą rodzaj, ilość oraz wartość niezwróconego, zniszczonego lub uszkodzonego mienia oraz wysokość poniesionej przez Organizatora z tego tytułu szkody. Klient dokona zapłaty kwoty wskazanej w nocie obciążeniowej w terminie 14 dni od dnia doręczenia noty obciążeniowej na konto Organizatora wskazane w § 4 ust. 4 Regulaminu.
Za opóźnienie w zapłacie należności, o których mowa w ust. 7 powyżej, Klient zapłaci Organizatorowi odsetki ustawowe za zwłokę.
Wszelkie płatności dokonane przez Klienta na rzecz Organizatora, w tym zaliczki, zostaną zaliczone w pierwszej kolejności na poczet naprawienia szkody poniesionej przez Organizatora na skutek niezwrócenia, zniszczenia lub uszkodzenia jego mienia.
§ 6. POSTANOWNIENIA KOŃCOWE
Wszelka wymiana korespondencji pomiędzy Stronami na podstawie lub w związku z Umową zawartą na podstawie niniejszego Regulaminu powinna następować w sposób określony postanowieniami Regulaminu, w szczególności w § 3 ust. 7 powyżej. W przypadku zmiany adresu Klienta wskazanego w zamówieniu, zmiany osoby kontaktowej Klienta wskazanej w zamówieniu, lub jej danych teleadresowych, Klient zobowiązany jest do uprzedniego powiadomienia o tym Organizatora w sposób przewidziany do składania zamówień, nie później niż na 3 dni robocze przed datą zmiany w/w danych. Do czasu zawiadomienia zgodnie ze zdaniem poprzedzającym, wszelką korespondencję wysłaną na dotychczasowe dane uważa się za skutecznie doręczoną. Organizator nie odpowiada za skutki braku możliwości skontaktowania się z Klientem w w/w wypadkach.
Wszelkie spory wynikłe z wykonania, niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy zawartej na podstawie niniejszego Regulaminu rozstrzygać będzie wyłącznie sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego.